Vi bär på en stor dröm, som bara kan uppfyllas av en stor Gud, och av människor, som är överlåtna till hans uppdrag!

img20110417-1

”Eskilstuna – en stad genomsyrad av Guds rike”
Hela Eskilstuna kommun, med alla dess innevånare, vet vem Jesus är och har med egna ögon sett och upplev,t vad frälsning, helande och upprättande i Jesus Kristus verkligen betyder. De människor som tror på Jesus som Guds son, älskar honom av hela sitt hjärta och vill följa honom resten av livet, är med och förvandlar staden!

  • Evangelium ska förmedlas på ett språk och med metoder, som kan förstås av alla Eskilstunas invånare.
  • Vittnesbörden om frälsning, helande och upprättande är påtagligt många och presenteras på ett tydligt och förståeligt sätt.
  • Kyrkans medlemmar är väl tränade, utrustade och förberedda att ta hand om sökande och hjälpbehövande människor från alla grupper av Eskilstunas invånare.
  • Kyrkan som helhet är öppen, välsignande, stödjande och målmedveten i sitt förverkligande av Guds plan för Eskilstuna, och vidare ut i världen dit Gud kallar.
  • Vår kyrka vill tillsammans med alla kristna uttrycka och utbreda Guds rike

 

En kyrka som är en levande gemenskap
Vår kyrka består av människor, som besvarat Jesu kärlek och tror på honom. Därför lever vi ett överlåtet, passionerat och hängivet Jesuslikt liv i vår vardag och förmedlar, med hans kraft inom oss, Guds kärlek till våra medmänniskor.

Vår kyrka är välkomnande, relationsbaserad och tillgänglig, och den bygger upp individer, familjer och samhället

Vår kyrka ska vara så stor, så att ingen kan ignorera den, att den har inflytande och gör skillnad i vår stad, och så liten, genom smågrupper och personliga relationer, att ingen lämnas ensam.

Vår kyrka är en naturlig del av samhället och har starka relationer till myndigheter och organisationer.

Vår kyrka finns för dem som ännu inte tror, den har en låg tröskel så att alla människor känner sig välkomna och i allt har den fokus på de förlorade.

 

En kyrka som visar praktisk kristendom
Vår kyrka tar ett socialt ansvar och gör en skillnad i vår stad, i vårt land och i världen. Vi är fyllda av medlidande och barmhärtighet, och hjälper människor från svåra situationer till ett liv i upprättelse, helande och förnyat hopp.

Vår kyrka är inriktad på hela människan, är inspirerad och får kraft av Gud, handlar om rättvisa, bryr sig om de fattiga och uppmuntrar nya initiativ till församlingsplantering.

Vår kyrka är en vardagskyrka, som betonar och prioriterar tillväxt och utveckling genom personliga relationer, där man uttrycker och praktiserar kristendom genom att dela livet i vardagen.

Vår kyrka hjälper varandra och betjänar människor, genom ett ständigt växande nätverk av relationer.

Vi är en kyrka som aldrig sover, utan vi är tillgängliga för människor, när de behöver hjälp. Människor i nöd ska inte behöva vänta till en gudstjänst för att få hjälp.

Vi är en kyrka av medlemmar med kunskap och kompetens, som möter de verkliga behoven.

 

En kyrka med ett liv i efterföljelse
Vår kyrka leds av den Helige Ande, och vi gör allt för att bevara den enhet som Anden ger. Han leder oss, men vi måste vara villiga att följa. Vi sätter Gud, och inte oss själva, i centrum.

Vår kyrka är en stor familj i Kristus, där alla känner en stark tillhörighet och behandlar varandra som bröder och systrar, utan hänsyn till ålder eller kön, ras eller nationalitet, social eller kulturell bakgrund.

Varje medlems tjänst i vår kyrka är gåvoinriktad, livsförvandlande och uttrycker Guds kärlek och kraft.

Vår kyrka litar på Guds styrka, och utnyttjar varje del av den vapenrustning han har gett oss i kampen mot ondskans makter och krafter.

 

En kyrka med levande Gudstjänster
Vår kyrka firar gudstjänst på ett naturligt och för dagens eskilstunabor relevant sätt. Gudstjänsterna är folkfester som kommunicerar Bibelns budskap på ett praktiskt sätt, och förmedlar Guds kraft genom under och tecken.

Vår kyrkas tillbedjan är innerlig, åtkomlig, passionerad, glädjefylld, inspirerande, kulturellt anpassad och underlättar ett möte med Gud.

Vår kyrka bereder olika typer av mötesplatser, där den stressade nutidsmänniskan kan hitta tid och sätt till reflektion, eftertanke och finna hjälp mitt i vardagslivet.

Vår kyrka tror på bönens kraft och betydelse. Vi samlas regelbundet, för att be för varandra, vår stad, vårt land och vår värld.

 

En kyrka som bygger tillsammans med andra
Vår kyrka breder tillsammans med andra kyrkor ut Guds rike i Eskilstuna, Mälardalen, nationen och världen. En kyrka med en trygg identitet och självkänsla, som är angelägen att bygga nära 
relationer till allt Guds folk.

 

En kyrka med ett aktivt ledarskap
Vår kyrka leds av ett ledarskap, som är överlåtna till Guds kallelse,
visionärt, modigt, ödmjukt, förenligt med Bibelns lära, fullt av tro och sätter in församlingens medlemmar i sina gudagivna tjänster. Vår kyrka leds och betjänas av ledare som är trovärdiga och inspirerande exempel att följa.

Vår kyrka tränar och utrustar människor till lärjungar och ledare på livets alla områden. De tränas med en bibelbaserad undervisning, som är intressant, tankeväckande, hjälpande,och som utrustar för ett liv och en tjänst i vardagen.

Vår kyrkas lära och moral grundar sig på Bibeln, utifrån Jesu person,hans undervisning och verk.

 

En kyrka som siktar på framtiden
Vi är en kyrka som tror att Jesus kommer snart, och som är medveten om att uppdraget måste slutföras snart.

Vår kyrka är överlåten till att resa upp, träna och utrusta nästa generation. Barn och tonåringar är prioriterade åldersgrupper för att bygga för framtiden.

Vår kyrka växer och utvecklas, och vi är en kyrka som vågar göra något nytt, för att nå nya människor med evangelium.

Vi är en kyrka som är beredd att göra allt vi kan, för att se en väckelse bryta fram i vår stad.

 

Detta är ett levande dokument, som skall vara en vägledning för församlingens mål och strategier i de olika verksamheterna.